آیین بزرگداشت داریوش فرهنگ به همت کانون کارگردانان سینمای ایران شامگاه امروز چهارشنبه، ۳ آذرماه در موزه سینما برگزار شد.

آیین بزرگداشت داریوش فرهنگ به همت کانون کارگردانان سینمای ایران شامگاه امروز چهارشنبه، ۳ آذرماه در موزه سینما برگزار شد.

منوچهر شهسواری در آیین بزرگداشت داریوش فرهنگ
آیین بزرگداشت داریوش فرهنگ
آیین بزرگداشت داریوش فرهنگ
آیین بزرگداشت داریوش فرهنگ
داریوش فرهنگ در آیین بزرگداشت داریوش فرهنگ
از راست داریوش فرهنگ و مهدی هاشمی در آیین بزرگداشت داریوش فرهنگ
از راست داریوش فرهنگ و مهدی هاشمی در آیین بزرگداشت داریوش فرهنگ
آیین بزرگداشت داریوش فرهنگ
داریوش فرهنگ در آیین بزرگداشت داریوش فرهنگ
داریوش فرهنگ در آیین بزرگداشت داریوش فرهنگ
داریوش فرهنگ در آیین بزرگداشت داریوش فرهنگ
مهدی هاشمی و داریوش فرهنگ در آیین بزرگداشت داریوش فرهنگ
مهدی هاشمی در آیین بزرگداشت داریوش فرهنگ
مهدی هاشمی در آیین بزرگداشت داریوش فرهنگ
آیین بزرگداشت داریوش فرهنگ
آیین بزرگداشت داریوش فرهنگ
آیین بزرگداشت داریوش فرهنگ
آیین بزرگداشت داریوش فرهنگ
آیین بزرگداشت داریوش فرهنگ
آیین بزرگداشت داریوش فرهنگ
منوچهر شهسواری در آیین بزرگداشت داریوش فرهنگ
آیین بزرگداشت داریوش فرهنگ
آیین بزرگداشت داریوش فرهنگ
داریوش فرهنگ در آیین بزرگداشت داریوش فرهنگ
آیین بزرگداشت داریوش فرهنگ
آیین بزرگداشت داریوش فرهنگ
مهدی هاشمی در آیین بزرگداشت داریوش فرهنگ
آیین بزرگداشت داریوش فرهنگ
منصور ضابطیان در آیین بزرگداشت داریوش فرهنگ
آیین بزرگداشت داریوش فرهنگ