قدرت و توانمندی‌های ایران سبب خواهد شد تا دیگر کشور‌ها ایران را گزینه مناسبی برای ایجاد ثبات و امنیت در منطقه شناسایی کنند.

قدرت و توانمندی‌های ایران سبب خواهد شد تا دیگر کشور‌ها ایران را گزینه مناسبی برای ایجاد ثبات و امنیت در منطقه شناسایی کنند.