مرجع تقلید جهان تشیع یکی از اقدامات مهم وزارت بهداشت را واکسیناسیون همگانی بیان و تاکید کرد: اگر پزشکان و متخصصان حاذق، متدین و متخصص تشخیص دهند لازم است که واکسیناسیون همگانی انجام شود و باید تا برطرف شدن کامل این ویروس منحوس با جدیت پیگیری شود….

مرجع تقلید جهان تشیع یکی از اقدامات مهم وزارت بهداشت را واکسیناسیون همگانی بیان و تاکید کرد: اگر پزشکان و متخصصان حاذق، متدین و متخصص تشخیص دهند لازم است که واکسیناسیون همگانی انجام شود و باید تا برطرف شدن کامل این ویروس منحوس با جدیت پیگیری شود.