وزیر رفاه اخیراً گفت که فقر مطلق نداریم، اما تعریف درست فقر مطلق چیست؟

وزیر رفاه اخیراً گفت که فقر مطلق نداریم، اما تعریف درست فقر مطلق چیست؟