در یک مطالعه جالب توجه، دانشمندان به‌طور لحظه‌ای نور ضعیفی را به سلول‌های در حال مرگ در چشم ارسال کردند که در نهایت شگفتی چشم تا مدتی بدان واکنش نشان می‌داد….

در یک مطالعه جالب توجه، دانشمندان به‌طور لحظه‌ای نور ضعیفی را به سلول‌های در حال مرگ در چشم ارسال کردند که در نهایت شگفتی چشم تا مدتی بدان واکنش نشان می‌داد.