یک متخصص بیماری های عفونی گفت:و دلیل ابتلا بیشتر جوانان به این بیماری به نسب موج اول حجم بالای درگیری این ویروس است.

یک متخصص بیماری های عفونی گفت:و دلیل ابتلا بیشتر جوانان به این بیماری به نسب موج اول حجم بالای درگیری این ویروس است.