محمد صالح جوکار درباره کارنامه احمد وحیدی؛ گزینه پیشنهادی رئیس جمهور برای وزارت کشور گفت: با توجه به سوابق و تجربیات ایشان و شناختی که نسبت به مسائل کشور دارند، ایشان گزینه مناسبی برای وزارت کشور هستند….

محمد صالح جوکار درباره کارنامه احمد وحیدی؛ گزینه پیشنهادی رئیس جمهور برای وزارت کشور گفت: با توجه به سوابق و تجربیات ایشان و شناختی که نسبت به مسائل کشور دارند، ایشان گزینه مناسبی برای وزارت کشور هستند.