مدیرکل روابط عمومی نظام پزشکی گفت: واکسیناسیون کرونا هیچ ارتباطی با دریافت داروی بی حسی یا بی هوشی ندارد

مدیرکل روابط عمومی نظام پزشکی گفت: واکسیناسیون کرونا هیچ ارتباطی با دریافت داروی بی حسی یا بی هوشی ندارد