بنا به اعتقاد برخی از صاحب‌نظران، امکان پیش‌بینی وقوع زلزله وجود ندارد. از نظر آنان تاکنون روش‌های متعددی به کار گرفته شده‌اند که البته هیچ یک از آن‌ها توانایی بیان دقیق زمان، مکان و شدت زلزله را ندارد. به باور آنان، تنها با الگوی زلزله‌های رخ‌داده، ب…

بنا به اعتقاد برخی از صاحب‌نظران، امکان پیش‌بینی وقوع زلزله وجود ندارد. از نظر آنان تاکنون روش‌های متعددی به کار گرفته شده‌اند که البته هیچ یک از آن‌ها توانایی بیان دقیق زمان، مکان و شدت زلزله را ندارد. به باور آنان، تنها با الگوی زلزله‌های رخ‌داده، به طور تقریبی سرعت لایه‌ها در اطراف گسل برآورد می‌شود و پیش‌بینی تخمینی از زمان وقوع زمین‌لرزه‌ی بعدی ارائه می‌گردد که البته می‌تواند با خطا همراه باشد.