مدیر پیشرفت و توسعه فدراسیون فوتبال تاکید کرد که فوتبال ایران در بخش آموزش، رده‌های پایه، مدیریت، لیگ‌های فوتبال از جمله لیگ برتر نیازمند تغییر است تا در نهایت شاهد تغییرات در تیم‌ملی باشیم….

مدیر پیشرفت و توسعه فدراسیون فوتبال تاکید کرد که فوتبال ایران در بخش آموزش، رده‌های پایه، مدیریت، لیگ‌های فوتبال از جمله لیگ برتر نیازمند تغییر است تا در نهایت شاهد تغییرات در تیم‌ملی باشیم.