زهرا منصوری، انصاف نیوز: ایرج همتی، نویسنده و پژوهشگر حوزه‌ی جنگ درباره‌ی غرامت جنگ ایران و عراق به انصاف نیوز گفت:  «به گفته‌ی برخی صاحب‌نظران حقوق بین‌الملل زبانی که در قطعنامه‌های مربوط به جنگ ایران و عراق به کار گرفته شده نشان می‌دهد شورا قائل به ت…

زهرا منصوری، انصاف نیوز: ایرج همتی، نویسنده و پژوهشگر حوزه‌ی جنگ درباره‌ی غرامت جنگ ایران و عراق به انصاف نیوز گفت:  «به گفته‌ی برخی صاحب‌نظران حقوق بین‌الملل زبانی که در قطعنامه‌های مربوط به جنگ ایران و عراق به کار گرفته شده نشان می‌دهد شورا قائل به تقسیم جنگ به دو…