سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه کالیفرنیا گفت: شیردهی مادر به نوزاد نمی تواند موجب انتقال کروناویروس به نوزاد شود.

سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه کالیفرنیا گفت: شیردهی مادر به نوزاد نمی تواند موجب انتقال کروناویروس به نوزاد شود.