یکی از مسائلی که همواره درباره روز عید سعید فطر سؤال می‌کنند، در خصوص نماز عید فطر است. باید دانست که نماز عید فطر در عصر و زمان فعلی واجب نیست، بلکه مستحب است…

یکی از مسائلی که همواره درباره روز عید سعید فطر سؤال می‌کنند، در خصوص نماز عید فطر است. باید دانست که نماز عید فطر در عصر و زمان فعلی واجب نیست، بلکه مستحب است