در حال حاضر وقتی فردی در یک شبکهٔ اجتماعی یا دنیایی مجازی یا برای استفاده از خدمات شبکه های اجتماعی ثبت‌نام می‌کند به منزلهٔ پذیرش قراردادی است که بر نحوهٔ استفادهٔ وی از خدمات و هم‌چنین در صورت فوت او حاکم خواهد بود. لکن به دلیل تغییر مکرر این شرایط ک…

در حال حاضر وقتی فردی در یک شبکهٔ اجتماعی یا دنیایی مجازی یا برای استفاده از خدمات شبکه های اجتماعی ثبت‌نام می‌کند به منزلهٔ پذیرش قراردادی است که بر نحوهٔ استفادهٔ وی از خدمات و هم‌چنین در صورت فوت او حاکم خواهد بود. لکن به دلیل تغییر مکرر این شرایط که گاهی بسیار محدود کننده نیز می‌شوند، تکلیف اموال دیجیتالی اشخاص پس از فوت آن‌ها کاملا یکسان نیست و حتی عموم کاربران از چنین موضوعاتی اطلاعی ندارند.