هر چند روند واکسیناسیون در کشور طی روزهای اخیر سرعت قابل قبولی گرفته است، اما با این مقدار تزریق روزانه نمی توانیم قبل از خیز جدید کرونا به ایمنی جمعی برسیم….

هر چند روند واکسیناسیون در کشور طی روزهای اخیر سرعت قابل قبولی گرفته است، اما با این مقدار تزریق روزانه نمی توانیم قبل از خیز جدید کرونا به ایمنی جمعی برسیم.