کره شمالی برای اولین بار در پنج سال گذشته یک موشک بالستیک میان برد را بر فراز شمال ژاپن پرتاب کرد.

کره شمالی برای اولین بار در پنج سال گذشته یک موشک بالستیک میان برد را بر فراز شمال ژاپن پرتاب کرد.