عضو شورای اسلامی شهر تهران در مورد ایجاد آرامستان جدید در شهر تهران توضیحاتی داد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران در مورد ایجاد آرامستان جدید در شهر تهران توضیحاتی داد.