آگهی فراخوان مزایده عمومی اجاره اماکن ورزشی شهرستان شهریار
آگهی فراخوان مزایده عمومی اجاره اماکن ورزشی شهرستان شهریار
آگهی فراخوان مزایده عمومی اجاره اماکن ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان تهران منتشر شد.

به گزارش شهریاریها ،اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار در نظر دارد اجاره اماکن ورزشی تحت پوشش خود را از طریق مزایده به مدت حداکثر۳ سال واگذار کند.
از کلیه متقاضیان دعوت شده جهت دریافت اسناد و مزایده به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir مراجعه کنند.

http://tehran.msy.gov.ir/parameters/msy/modules/cdk/upload/content/news/32370/Image/77/photo_2020_01_30_14_26_39.jpg