سفارت آمریکا در منطقه سبز واقع در مرکز بغداد، آژیرهای خطر را به صدا درآورد.

سفارت آمریکا در منطقه سبز واقع در مرکز بغداد، آژیرهای خطر را به صدا درآورد.