تهران – ایرنا – آژانس انرژی دانمارک به نقل از اپراتور خط لوله نورد استریم 2 اعلام کرد که فشار این خط لوله ثابت شده زیرا هیچ گازی در داخل خط لوله باقی نمانده است….

تهران – ایرنا – آژانس انرژی دانمارک به نقل از اپراتور خط لوله نورد استریم 2 اعلام کرد که فشار این خط لوله ثابت شده زیرا هیچ گازی در داخل خط لوله باقی نمانده است.