هنوز آپارتمان‌هایی در محدوده ۷۰۰ میلیون تومان و کمتر در پایتخت به وفور وجود دارد.

هنوز آپارتمان‌هایی در محدوده ۷۰۰ میلیون تومان و کمتر در پایتخت به وفور وجود دارد.