محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه مراحل بعدی آورده متقاضیان مسکن ملی بیشتر از ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان نخواهد بود گفت: تلاش دولت این است که رشد قیمت مصالح ساختمانی بر مسکن ملی تاثیرگذار نباشد….

محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه مراحل بعدی آورده متقاضیان مسکن ملی بیشتر از ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان نخواهد بود گفت: تلاش دولت این است که رشد قیمت مصالح ساختمانی بر مسکن ملی تاثیرگذار نباشد.