بینگ جدید که نسخه‌ای از جی پی تی ۴ را اجرا می‌کند سهم خود را در نگارش متن‌های آزار دهنده و توهین آمیز نشان داده است: به کودکان توهین‌های قومیتی را آموزش می‌دهد، شعار‌های نازیستی را تبلیغ کرده و نظریه‌های علمی را ابداع می‌کند….

بینگ جدید که نسخه‌ای از جی پی تی ۴ را اجرا می‌کند سهم خود را در نگارش متن‌های آزار دهنده و توهین آمیز نشان داده است: به کودکان توهین‌های قومیتی را آموزش می‌دهد، شعار‌های نازیستی را تبلیغ کرده و نظریه‌های علمی را ابداع می‌کند.