فعال سیاسی اصولگرا گفت: دولت روحانی که صدر تا ذیلش ناکامی و ناکارآمدی و ضعف بود ناتمام نشد، این دولت که چارچوبش با دولت قبل بسیار متفاوت است.

فعال سیاسی اصولگرا گفت: دولت روحانی که صدر تا ذیلش ناکامی و ناکارآمدی و ضعف بود ناتمام نشد، این دولت که چارچوبش با دولت قبل بسیار متفاوت است.