رهبران طالبان افغانستان در یک دوره آنلاین در مورد فرهنگ، دیپلماسی و تجارت که از سوی کشور هند برگزار شده، شرکت کرده‌اند. اتفاقی که نشان می‌دهد احتمالا دهلی‌نو مشتاق تعامل با طالبان در افغانستان است.

رهبران طالبان افغانستان در یک دوره آنلاین در مورد فرهنگ، دیپلماسی و تجارت که از سوی کشور هند برگزار شده، شرکت کرده‌اند. اتفاقی که نشان می‌دهد احتمالا دهلی‌نو مشتاق تعامل با طالبان در افغانستان است.