دانشگاه کمبریج، انگلستان روش جدیدی را برای «یادگیری عملی» دانشجویان پزشکی خود توسعه داده که شامل استفاده از بیماران و …

دانشگاه کمبریج، انگلستان روش جدیدی را برای «یادگیری عملی» دانشجویان پزشکی خود توسعه داده که شامل استفاده از بیماران و ...