یک مقام آمریکایی گفته دولت این کشور ۵ پایگاه خود در افغانستان را به حالت تعطیل درآورده است.

یک مقام آمریکایی گفته دولت این کشور ۵ پایگاه خود در افغانستان را به حالت تعطیل درآورده است.