نیروی هوایی آمریکا از آزمایش پرتاب یک موشک فراصوت پیشرفته از طریق هواپیما خبر داد.

نیروی هوایی آمریکا از آزمایش پرتاب یک موشک فراصوت پیشرفته از طریق هواپیما خبر داد.