نیویورک- ایرنا- این روزها تورم در آمریکا از افزایش قیمت بنزین، مواد غذایی، پوشاک و مسکن عبور کرده و به شیرخشک نوزادان رسیده است تا…

نیویورک- ایرنا- این روزها تورم در آمریکا از افزایش قیمت بنزین، مواد غذایی، پوشاک و مسکن عبور کرده و به شیرخشک نوزادان رسیده است تا…