در شرایطی که جنگل‌های فرانسه و آمریکا همچنان در آتش می‌سوزند، در مکزیک و پرتغال به‌دلیل خشکسالی و گرمای شدید وضعیت اضطراری اعلام شده است.

در شرایطی که جنگل‌های فرانسه و آمریکا همچنان در آتش می‌سوزند، در مکزیک و پرتغال به‌دلیل خشکسالی و گرمای شدید وضعیت اضطراری اعلام شده است.