وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا در جدیدترین بیانیه خود، با حمایت از اعتراضات ایران، مجوز کلی برای افزایش حمایت از اینترنت آزاد ایران را صادر کرده است….

وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا در جدیدترین بیانیه خود، با حمایت از اعتراضات ایران، مجوز کلی برای افزایش حمایت از اینترنت آزاد ایران را صادر کرده است.