در ادامه اقدامات مداخله جویانه و در حالی که در روز های اخیر خزانه داری آمریکا تحریم هایی را علیه کشورمان اعمال کرده، این بار و در پی برخی ناآرامی ها در ایران ……

در ادامه اقدامات مداخله جویانه و در حالی که در روز های اخیر خزانه داری آمریکا تحریم هایی را علیه کشورمان اعمال کرده، این بار و در پی برخی ناآرامی ها در ایران ...