هماهنگ‌کننده ارتباطات شورای امنیت ملی آمریکا: همانطور که جو بایدن پیشتر گفته تمام گزینه‌ها روی میز هستند.

هماهنگ‌کننده ارتباطات شورای امنیت ملی آمریکا: همانطور که جو بایدن پیشتر گفته تمام گزینه‌ها روی میز هستند.