طبق بیانیه منتشر شده فرماندهی ارتش آمریکا در اروپا و آفریقا ۲ سامانه موشکی هیمارس در لتونی به منظور استفاده در رزمایش اخیر این کشور مستقر کرده شده است….

طبق بیانیه منتشر شده فرماندهی ارتش آمریکا در اروپا و آفریقا ۲ سامانه موشکی هیمارس در لتونی به منظور استفاده در رزمایش اخیر این کشور مستقر کرده شده است.