یک مقام ارشد آمریکایی گفت: دولت بایدن به راه‌حل دیپلماتیک با ایران پایبند است.

یک مقام ارشد آمریکایی گفت: دولت بایدن به راه‌حل دیپلماتیک با ایران پایبند است.