دولت آمریکا در موضعی مزورانه، در حالی که با تحریم های ظالمانه اش حقوق اساسی مردم ایران را نقض می کند، مدعی حمایت از مردم ایران شده است.

دولت آمریکا در موضعی مزورانه، در حالی که با تحریم های ظالمانه اش حقوق اساسی مردم ایران را نقض می کند، مدعی حمایت از مردم ایران شده است.