نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران با طرح این ادعا که این کشور آماده بازگشت به برجام است، گفت: باید ببینیم ایران در میز مذاکره چه می‌گوید….

نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران با طرح این ادعا که این کشور آماده بازگشت به برجام است، گفت: باید ببینیم ایران در میز مذاکره چه می‌گوید.