حسن بیگی گفت: معتقدم امروز دولت از یک طرف تحت فشار افکارعمومی و مجلس است و از سوی دیگر می داند که باید عملکردش با آنچه در انتخابات وعده داده همخوانی داشته باشد، لذا وقتی آمریکایی ها از خطوط قرمز ایران در مذاکرات عقب نشینی کردند، به نظر می رسد برجام ام…

حسن بیگی گفت: معتقدم امروز دولت از یک طرف تحت فشار افکارعمومی و مجلس است و از سوی دیگر می داند که باید عملکردش با آنچه در انتخابات وعده داده همخوانی داشته باشد، لذا وقتی آمریکایی ها از خطوط قرمز ایران در مذاکرات عقب نشینی کردند، به نظر می رسد برجام امضا شود.