آمریکا هشداد داد که ورود روسیه به خاک اوکراین با واکنش سریع، یکپارچه و شدید مواجه خواهد شد.

آمریکا هشداد داد که ورود روسیه به خاک اوکراین با واکنش سریع، یکپارچه و شدید مواجه خواهد شد.