هرچند بخش صنعت روند رو به رشد به خود گرفته اما این روند بسیار آرام است. روندی که نشان می دهد تولیدات صنعتی روی لبه تیغ قرار دارد و هر تکانی روند تولید را تغییر میدهد….

هرچند بخش صنعت روند رو به رشد به خود گرفته اما این روند بسیار آرام است. روندی که نشان می دهد تولیدات صنعتی روی لبه تیغ قرار دارد و هر تکانی روند تولید را تغییر میدهد.