حدود 530 هزار نفر ظرفیت به صورت با آزمون و بدون آزمون در دانشگاه ها پذیرش می شوند که 303 هزار نفر این داوطلبان بر اساس سوابق تحصیلی پذیرش خواهند شد….

حدود 530 هزار نفر ظرفیت به صورت با آزمون و بدون آزمون در دانشگاه ها پذیرش می شوند که 303 هزار نفر این داوطلبان بر اساس سوابق تحصیلی پذیرش خواهند شد.