آمار روزانه فوتی کرونا در استان همدان صفر شد.

آمار روزانه فوتی کرونا در استان همدان صفر شد.