نایب رئیس فراکسیون انقلاب گفت:‌کاهش قدرت خرید، در سال های اخیر طبقه متوسط را از خانه دار شدن دور کرده است.

نایب رئیس فراکسیون انقلاب گفت:‌کاهش قدرت خرید، در سال های اخیر طبقه متوسط را از خانه دار شدن دور کرده است.