در بسته زیر اخبار و محتوا‌های آموزشی پیرامون «پوشش مادر و پدر در مقابل بچه ها»، «از رشته هنرهای صناعی چه می دانید؟»، «آشنایی با رشته فوریت های پزشکی»، «حکایت زاهد و گوسپند» را می‌خوانید….

در بسته زیر اخبار و محتوا‌های آموزشی پیرامون «پوشش مادر و پدر در مقابل بچه ها»، «از رشته هنرهای صناعی چه می دانید؟»، «آشنایی با رشته فوریت های پزشکی»، «حکایت زاهد و گوسپند» را می‌خوانید.