بررسی ها نشان می دهد که مرگ ومیر کرونا 31 درصد بیشتر از هند بوده و ابتلای به این ویروس حداقل دو برابر ابتلا در کشور های عراق و ترکیه بوده است.

بررسی ها نشان می دهد که مرگ ومیر کرونا 31 درصد بیشتر از هند بوده و ابتلای به این ویروس حداقل دو برابر ابتلا در کشور های عراق و ترکیه بوده است.