توجه ویژه به آماده کردن محوطه بهشت زهرا (س) و  ۱۳۰۰ بوستان در سطح شهر تهران برای محرم، در دستور کار قرار گرفت.

توجه ویژه به آماده کردن محوطه بهشت زهرا (س) و  ۱۳۰۰ بوستان در سطح شهر تهران برای محرم، در دستور کار قرار گرفت.