مدافع ایرانی دینامو زاگرب در آخرین تمرین تیمش قبل از دیدار با لودوگورتس حضور داشت.

مدافع ایرانی دینامو زاگرب در آخرین تمرین تیمش قبل از دیدار با لودوگورتس حضور داشت.