نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: طی سال‌های گذشته قدرت رئیس افزایش یافته است که باید تعدیل شود و نمایندگان قدرت عمل داشته باشند و این طور نباشد که نمایندگان فقط گوش دهند، موافقت و مخالفت کنند و بعد بقیه کارها در دست رئیس باشد….

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: طی سال‌های گذشته قدرت رئیس افزایش یافته است که باید تعدیل شود و نمایندگان قدرت عمل داشته باشند و این طور نباشد که نمایندگان فقط گوش دهند، موافقت و مخالفت کنند و بعد بقیه کارها در دست رئیس باشد.