به زبان امروز نه به قصد حکومت رفت نه براندازی. دعوت شده بود و رفت ولی راه را بر او بستند و مخیر کردند بین ذلت بیعت اجباری و حفظ شرافت و هویت…

به زبان امروز نه به قصد حکومت رفت نه براندازی. دعوت شده بود و رفت ولی راه را بر او بستند و مخیر کردند بین ذلت بیعت اجباری و حفظ شرافت و هویت...