باشگاه اینتر آماده جذب مدافع فرانسوی بارسلونا است.

باشگاه اینتر آماده جذب مدافع فرانسوی بارسلونا است.